Algemene voorwaarden - Robuust Maatwerk Store
Robuust Maatwerk Store Loader

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Robuust maatwerk B.V.

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Robuust Maatwerk BV: hierna steeds te noemen Robuust: de Verkoper gevestigd te Geleen. Robuust kan tevens handelen onder de volgende, niet limitatief, genoemde handelsnamen: Robuust Maatwerk bv, Robuust maatwerkmeubels

b. Koper : Iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Verkoper een aanbieding doet.
b1. Zakelijke koper : de zakelijke Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b2: Consument : De Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

c. Zaken te leveren of te verhuren stoffelijk object
c1. (Oud)hout : planken, balken, vloerplanken van massief hout, verlijmde wand- en vloerdelen op multiplex.
c2. Product: meubels, interieur en gevelbekleding, gemaakt van (oud)hout met inbegrip van andere bijbehorende producten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepasselijk op alle offertes en de acceptatie daarvan alsook op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Robuust voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Robuust zijn overeengekomen.

2.5 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2.6 Afwijkende bedingen gelden slechts indien de wederpartij en Robuust die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waar­bij ze gemaakt zijn; voor alle overige verdere overeenkomsten zijn en blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Robuust en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.10 Indien Robuust niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Robuust in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Retourneren

3.1 De te door Robuust vervaardigde producten zijn met zorg en handmatig op maat gemaakt voor de Koper. Hierdoor is het niet mogelijk om te retourneren. Er wordt gewerkt met natuurmateriaal wat afwijkend is van de foto’s en daarin kunnen scheurvorming en/of noesten of vergelijkbare gebreken of oneffenheden aanwezig zijn. Deze afwijkingen hebben niet te gelden als tekortkoming ter zake waarvan het kan worden geretourneerd.

3.2 Wanneer blijkt dat het product dat de Koper besteld heeft bij Robuust niet overeenkomt met het product dat de Koper heeft ontvangen, neemt de Koper contact op met Robuust en kan alsnog het bestelde product in ruil voor het ontvangen product, geleverd worden.

4. Prijzen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Robuust:
- vermeld in Euro’s;
- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- inclusief - eventuele - kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering, tenzij anders vermeld.

4.2 Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

4.3 Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de Koper. In dat geval heeft de Koper de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 11, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs, tenzij van te voren is vermeld dat Robuust afhankelijk is van valutakoersen.

4.4 Het bepaalde onder lid 3 sub 3 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.

5. (Af)levering, leveringstijden en risico

5.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de aflevering moet zijn verricht. De levertijd is nimmer een fatale termijn echter een vermoedelijke termijn, tenzij een vaste levertijd is overeengekomen.

5.2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Robuust een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van twee maanden. Indien Robuust alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

5.4 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Robuust bij een overeenkomst met een zakelijke Koper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

5.5 Bij een overeenkomst met consumenten is Robuust ter zake slechts gehouden de schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

5.6 Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering niet-franco huis. Robuust wijst Koper er tijdig voor de (af)levering op, dat Koper gehouden is om ervoor te zorgen dat er bij (af)levering iemand aanwezig is om de chauffeur te assisteren.

5.7 Koper is aansprakelijk voor afwijkingen in het aantal eenheden in de offerte/order, al dan niet door Koper of Robuust opgemeten.

5.8 Het risico voor zaken gaat over op het moment van aflevering, óók indien de eigendom op een ander tijdstip overgaat. Aflevering geschiedt op het moment dat de zaken in het bezit van de Koper komen. Hiervan is in ieder geval sprake indien de zaken de woning\het bedrijf van Koper hebben bereikt.

5.9 Indien er gerede twijfel bij Robuust bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, is Robuust bevoegd de aflevering van zaken uit te stellen, totdat Koper zekerheid van betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Robuust door deze vertraagde aflevering te lijden schade. Robuust is gerechtigd om bij te late afname door Koper opslagkosten in rekening te brengen ad 5% (vijf procent) per week van het factuurbedrag, waarbij ook een gedeelte van een week als een week wordt gerekend.

5.10 Bij een overeenkomst met een zakelijke Koper is de Robuust gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Koper te vorderen.

6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Robuust zal Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Robuust Koper hierover tevoren inlichten.

6.4 In afwijking van het hiervoor bepaalde zal Robuust geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem worden toegerekend.

7. Inspectie en reclame

7.1 Koper is verplicht de afgeleverde zaken onmiddellijk en nauwkeurig te (doen) inspecteren.

7.2 Koper dient bij aflevering terstond een afleveringsbewijs te ondertekenen.

7.3 Als bij aflevering van zaken gebreken (in de zin van kwaliteit, hoeveelheden, maat-verschillen.) worden geconstateerd, dient door Koper op het ontvangstbewijs aantekening daarvan te worden gesteld. Bovendien dient door Koper binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering Robuust hiervan schriftelijk , met ontvangstbevestiging, melding te worden gedaan, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen. Een afwijking in de geleverde zaken, betreffende de breedte, is toegestaan met 10% over- of ondermaat.

7.4 Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken, dan dient dit door Koper op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

7.5 Niet-zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in lid 5.3 gestelde termijn geconstateerd konden worden, dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 30(dertig) dagen na aflevering van de zaken, schriftelijk aan Robuust te zijn gemeld.

7.6 Indien geen reclame heeft plaatsgevonden binnen de in de artikelen 5.3 en 5.5 vermelde termijnen wordt de klacht niet meer in behandeling genomen en heeft Koper geen aanspraak ter zake meer jegens Robuust.

7.7 Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

7.8 Koper moet Robuust- voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 (twintig)werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen om gebreken aan de hand van geleverde zaken in originele staat en origineleverpakking vast te (laten) stellen. Indien de geleverde zaken inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.

7.9 Indien Robuust een reclame gegrond bevindt, zal Robuust te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Robuust niet verplicht.

7.10 Afgeleverd doch overblijvend hout wordt door Robuust niet teruggenomen.

8. Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden vooraf aan de bezorging of bij levering op een door Robuust aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

8.2. Indien het factuurbedrag hoger is dan € 1000 is Robuust gerechtigd van Koper een aanbetaling te verlangen ter hoogte van 50% van het totale verschuldigde bedrag minimaal acht dagen voor aflevering.

8.3. Na het verstrijken van de factuurdatum is Koper in verzuim; Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

8.4. In geval van faillissement of surseance van Koper zijn de vorderingen van Robuust en de verplichtingen van Koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

8.5. Indien er met Robuust is overeengekomen een korting toe te kennen ongeacht de hoogte van een percentage, en de betaling geschied niet binnen daarvoor gestelde termijn lid. 8.1 is Robuust gerechtigd om de korting op te heffen.

8.6 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Koperde wederpartij, ongeacht of Robuust reeds ter zake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Robuust heeft dan zonder enige ingebrekestelling het recht Koper vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen met een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens op alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

8.7 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan één maand is over­schreden, is Robuust bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan Koper in rekening te brengen, indien Robuust voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van het overeengekomen factuurbedrag.

8.8 Betalingen door of vanwege Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouder­dom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de wederpartij.

9. Producteigenschappen

9.1 De door Robuust te leveren zaken zijn veelal oud en eerder verwerkt, bewerkt en gebruikt als bouwmaterialen en daardoor niet geschikt voor gebruik in constructies van gebouwen en overige bouwwerken. Robuust is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met gebruik van de door Robuust te leveren zaken in strijd met het bepaalde in dit artikel 9.1

9.2 Door Robuust te leveren zaken zijn natuurproducten en daarin kunnen scheurvorming en/of noesten of vergelijkbare gebreken of oneffenheden aanwezig zijn. Natuurproducten zijn bovendien gevoelig voor vocht en warmte en kunnen daardoor gaan werken. Dergelijke eigenschappen hebben niet te gelden als tekortkoming ter zake waarvan kan worden gereclameerd.

9.3 In de door Robuust te leveren zaken kunnen zich nog spijkers of vergelijkbare metalen voorwerpen bevinden en het is mogelijk dat de zaken verontreinigd zijn met bijvoorbeeld verf-en teerrestanten en/of vergelijkbare producten. Dergelijke restanten of verontreiniging heeft niet te gelden als tekortkoming ter zake waarvan kan worden gereclameerd.

9.4 Hoewel Robuust de nodige zorg en aandacht besteedt aan de selectie en het drogen van de door haar te leveren houtproducten, kunnen deze houtwormen (waaronder begrepen doch niet uitsluitend boktorren), insecten, schimmels, zwammen en ander ongedierte of andere organismen bevatten.

9.5 Robuust staat niet in voor kleur-, kwaliteit, maat en gewichtsafwijkingen t.o.v. de foto’s en van de door haar te leveren zaken. Deze afwijkingen hebben niet te gelden als tekortkoming ter zake waarvan kan worden gereclameerd.

9.6 Robuust werkt met constructiestaal waar oneffenheden in kunnen zitten. Deze afwijkingen hebben niet te gelden als tekortkoming ter zake waarvan kan worden gereclameerd.

10. Garantie

10.1 Robuust verbindt zich jegens Koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte is omschreven. Robuust staat er jegens Koper voor in dat de zaken bij aflevering die eigenschappen bezitten die de Koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

10.2 Aangezien (oud)hout een natuurproduct is, is schotelen, krimpen en uitzetten van het hout acceptabel tot 10% ten opzichte van de breedte van het houtdeel, daarnaast is ook scheurvorming acceptabel.

10.3 Aangezien we met veelal met zeer oud hout te maken hebben zijn kleurverschillen, oneffenheden, scheuren en gaten acceptabel.

10.4 Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.

10.5 Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening - ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de veredelingslaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, sluiten het recht op garantie en\of schadevergoeding uit.

10.6 Onverminderd het elders in de bepalingen van de overeenkomst vermelde en indien genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, heeft Robuust de keuze tussen hetzij reparatie, hetzij vervanging van de ondeugdelijke zaken, waarbij Robuust voldoende in de gelegenheid wordt gesteld de reparatie of vervanging uit te kunnen voeren. Kosten die ten deze door Robuust worden gemaakt komen niet voor vergoeding in aanmerking.

10.7 Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven tot ½/(half) jaar na datum (af)levering; de kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Robuust.

10.8 Het recht op vervanging komt Koper niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Robuust of haar leidinggevend personeel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Robuust jegens Koper beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde zaken ter zake waarvan de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Robuust is ontstaan, dan wel, indien en voor zover Robuust verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis, tot maximaal het bedrag dat Robuust onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt. Een kopie van de polis met de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Robuust toegezonden.

11.2 Robuust is jegens Koper niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook:

- voor schade die het gevolg is van werkzaamheden die Koper tegen het advies van Robuust in wil (doen) verrichten of beletten, mits dit advies vooraf schriftelijk is vastgelegd;
- voor schade die te wijten is aan het onvoldoende vlak zijn van de onderconstructie en Robuust deze niet heeft aangebracht respectievelijk heeft doen aanbrengen. Robuust is verplicht het onvoldoende vlak zijn aan Koper te melden voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Ook bij het voldoende vlak zijn van de onderconstructie geldt dat voor verlijmde houtdelen geen 100 % verlijming met de onderconstructie mogelijk is.
- voor schade die ontstaan is uit hoofde van het niet blijvend droog zijn van de onderconstructie, mits Robuust vooraf de vochtigheidsgraad van de vloer heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.

12. Intellectuele eigendom en auteursrechten

12.1 Alle uit de overeenkomst voorkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht, komen toe aan Robuust. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Robuust daartoe bevoegd, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Alle door Robuust verstrekte stukken zoals overeenkomsten, adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, digitale informatie, e-mails, fotomateriaal, prototypes en stofstalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Robuust en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

12.3 Robuust behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De eigendom van de door Robuust geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de Koper, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Robuust verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de vorenbedoelde feitelijke aflevering voor risico van Koper.

13.2 Zonder toestemming van Robuust is Koper, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd zaken aan derden te verpanden, te belenen, te verhuren of de eigendom daarvan over te dragen anders dan:

- in de normale bedrijfsuitoefening van Koper tot aan de datum van zijn faillissement, of
- overeenkomstig de normale bestemming van de zaken.

13.3 Indien Koper niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Robuust gerechtigd zonderingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt Robuust hierbij om het terrein en/of het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen. Koper dient daartoe Robuust per omgaande telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Robuust eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax of e-mail aan Robuust te bevestigen.

14. Overmacht

14.1 Indien Robuust als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan leveren, heeft hij het recht om de levering op te schorten. In dat geval is Koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

14.2 Indien door overmacht de levering meer dan 2 (twee) maanden vertraagd wordt, zijn zowel Robuust als Koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Robuust slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Koper heeft in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding.

14.3 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien door overmacht de resterende levering met meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Robuust terug te zenden voor rekening en risico van Koper, indien Koper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van zaken door Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

14.4 Van overmacht aan de zijde van Robuust is in ieder geval sprake, indien Robuust na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Robuust als bij derden, van wie Robuust de benodigde materialen dan wel grondstoffen inkoopt c.q verkrijgt.

15. Annulering

15.1 Annuleren van uw bestelling kan alleen wanneer er nog niet begonnen is met het productieproces. Dit kan tot uiterlijk een week na de bevestiging van de bestelling. De bestelling kan niet geannuleerd worden wanneer de producten al in de maak zijn. Na toezending van uw bestelling c.q. goederen is annulering zonder geldige reden niet meer mogelijk omdat deze goederen altijd op maat zijn gemaakt.

16. Verzuim en ontbinding

16.1 De overeenkomst wordt in ieder geval ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaart, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

16.2 Door ontbinding worden de vordering van Robuust op Koper onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de uit dien hoofde door Robuust geleden schade.

17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken wederpartij aldaar woonplaats heeft.

18. Bevoegde rechter

18.1 De rechter in de vestigingsplaats van Robuust is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Robuust het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.